sábado, 3 de septiembre de 2011

CONVERT LIKE ME


ATENCIÓN: PARA LOS QUE NO SE LO LEEN TODO, ESTO ES UN ARTÍCULO QUE ESCRIBÍ HACE AÑOS, NO ES LO QUE PIENSO AHORA, QUIERO QUE ESTE EXTREMO QUEDE MUY CLARO.
EL PENSAMENT OCULT

Després d’arribar, veure i sentir-ne de tots colors sobre la imprudència salvatge de madò Marta Ferrussola, no seré jo la única que calli. Dos dels principals diaris estatals, El País y El Mundo, han coincidit en condemnar-la de forma unànime. També n’Umbral, que ha vist la oportunitat perfecta per a deixar un cert nacionalisme català en evidencia, encara que no és necessari; en Pujol i el vergonyós silenci de l’Avui, que ni han gosat dir-li una paraula més alta que l’altra, ja ho han deixat suficientment clar: és la seva opinió i ells no n’han de fer res. Només una tova disculpa de n’Isabel Clarà-Simó, fent entendre que ella forma part d’una altra casta de nacionalisme menys progressista. 
Encara que les animalades que arriba a dir fan gràcia i tot, de pura absurditat, és vera que la gent està entre enrabiada i confosa; molts d’ells posarien tots els immigrants dins un vaixell o un avió, només perque no se’n parli pus.
Per una banda tenim els feixistes, els “dolents”, que asseguren la destrucció total de la identitat autóctona i donen como a única sortida la expulsió de tots els il.legals i el tancament de les fronteres. De l’altra tenim els “bons”, entre els que es compten els intel.lectuals, els periodistes i totes les lucratives organitzacions que han brotat enrevoltant aquesta problemàtica: des dels mitjans es bombardeja el ciutadà amb tristíssimes històries dickensianes dels pobrets immigrants que s’ofeguen en intentar arribar a la terra de les oportunitats, fan estranyes volteres fins al seu país per tal d’aconseguir els anhelats papers, o es tanquen a l’església per exigir un tractament més digne. I si això no fora suficient per a carregar-te la consciencia, surten sempre una sèrie de sudamericans a dir que quan hi van anar els espanyols, els van rebre amb els braços oberts, que si la “Madre Patria”…en resum, que els ho devem.
Els subsaharians i els musulmans ja són una altra cosa, perquè ni tan sols parlen espanyol, així que s’han d’adscriure tots a la consigna de fer pena i prou. Això no obstant, el nostre deure com a bons ciutadans és donar-los una feina i una casa, encara que totes dues coses encara siguin lluny de l’abast de gran part dels joves, que s`han hagut de preparar previàment per tal d’assolir les condicions econòmiques que els permetin arribar fins a aquests luxes. I ara es troben que un munt de bones persones els volen culpabilitzar a ells i les seves famílies dels pecats de Nordamèrica i mitja Europa, que han de cedir la seva oportunitat d’una vida millor a aquests pobrets, que vàrem esquilar cruelment en la nostra vida anterior, fa segles i segles. I a damunt, es tracta d’àngels baixats del cel, que ni remuguen ni s’aprofiten de la situació ni semblen humans, de tant perfectes que són. Qué en som, de dolents, dubtant de la paraula dels pol.líticament correctes!
Jo sóc dels pitjors: no sols em sembla que no tenim la culpa de res ni li devem res a cap espavilat, sinó que anarse’n a un altre país, llevat que hi hagi una guerra, no és cap solució. Entre tots els governs podrien invertir en aquests països menys afavorits, construïnt fàbriques, per exemple, o convertint tot un continent en reserva agrícola, com es podria fer amb Àfrica i una tecnología adequada. 
Mentre algú es decideix, no està de més dir que la Llei d’Estrangeria és necessària per a controlar qui ve al país i amb quines intencions. Perqué si són persones como nosaltres, entre ells també hi ha miserables que no tenen cap inconvenient en augmentar les màfies diverses que corren per aquí. Evidentment, les esglésies no serán substituïdes per mesquites, però la resistència de la comunitat musulmana a integrar-se dins la societat occidental, sobre tot amb el referent a les dones, pot contribuir a la formació de ghettos i a conflictes racials semblants als patits a Estats Units, encara que sigui a llarg termini. 
Apart dels pocs escrúpols dels empresaris que contracten mà d’obra barata i els fan aparéixer com a culpables “d’oferir-se” –no tenen pus opcions- per menys, un dels problemes més grossos és aquesta particular concepció de la dona que tenen els musulmans: moltes vegades li fan a una dona occidental el que no s’atrevirien a fer-li a una dona de les seves (que es porti bé segons els seus preceptes, es clar). Malauradament, la gran majoria de violacions succeïdes darrerament són protagonitzades per aquests immigrants concrets. De sobte, els carrers es tornen encara més perillosos per a les dones, mentre la televisió asegura que la culpa la tenim nosaltres, que som tan i tan rics, per insolidaris, quan l’ham l’han tirat ells temptant-los amb les falses promeses dels anuncis, allà a la sala de ca seva, fent desfilar una opul.lència inexistent per l’única televisió que tenen.

EL PENSAMIENTO OCULTO

Tras llegar, ver y escuchar opiniones para todos los gustos sobre la salvaje imprudencia de doña Marta Ferrussola, no seré yo la única que calle. Dos de los principales periódicos estatales, El País y El Mundo, han coincidido en condenarla de forma unánime. También el sr. Umbral, que ha visto la oportunidad perfecta para dejar a un cierto nacionalismo catalán en evidencia, aunque no es necesario; el sr. Pujol y el vergonzoso silencio del diario Avui, que no han osado decirle ni una palabra más alta que otra ya lo han dejado suficientemente claro: es su opinión y ellos no tienen nada que decir. Sólo una blanda disculpa de Isabel Clarà-Simó dando a entender que ella forma parte de otra clase de nacionalismo, menos progresista.
Aunque las animaladas que llega a decir hacen gracia, de puro absurdas, es verdad que la gente está entre rabiosa y confusa; muchos meterían a todos los inmigrantes en un barco o un avión, sólo para que no se hable más de ellos. 
De un lado tenemos a los fascistas, los “malos” que aseguran la destrucción total de la identidad autóctona y dan como única salida la expulsión de todos los ilegales y el cierre de fronteras. Del otro, tenemos a los “buenos”, entre los que se cuentan los intelectuales, los periodistas y todas las lucrativas organizaciones que han brotado alrededor de esta problemática: desde los medios se bombardea al ciudadano con tristísimas historias dickensianas de los pobrecitos inmigrantes que se ahogan al intentar llegar a la tierra de las oportunidades, dan extraños rodeos hasta su país para conseguir sus anhelados papeles o se encierran en una iglesia para exigir un tratamiento más digno. 
Y por si esto no fuera suficiente para el cargo de tu conciencia, salen siempre una serie de sudamericanos a decir que cuando los españoles fueron allí, les recibieron con los brazos abiertos, que si la “Madre Patria”…en resumen, que se lo debemos.
Los subsaharianos y los musulmanes ya son otra cosa, porque ni siquiera hablan español, así que tienen que adscribirse todos a la consigna de dar pena y ya. No obstante, nuestro deber como ciudadanos es darles un trabajo y una casa, aunque ambas cosas estén lejos del alcance de gran parte de los jóvenes, que han tenido que prepararse previamente para conseguir las condiciones económicas que les permitan llegar a estos lujos. Y ahora se encuentran con que un montón de buenas personas quieren culpabilizarles a ellos y a sus familias de los pecados de Norteamérica y media Europa, que han de ceder su oportunidad de una vida mejor a estos pobrecitos, que esquilamos cruelmente en nuestra vida anterior, hace siglos y siglos. Y encima se trata de ángeles bajados del cielo que ni protestan ni se aprovechan de la situación ni parecen humanos de tan perfectos que son. ¡Qué malos somos, dudando de la palabra de los políticamente correctos!
Yo soy de los peores: no sólo me parece que no tenemos la culpa de nada ni le debemos nada a espabilado alguno, sino que irse a otro país, a menos que haya una guerra, no es ninguna solución. Entre todos los gobiernos podrían invertir en estos países menos favorecidos, construyendo fábricas, por ejemplo, o convirtiendo todo un continente en reserva agrícola, como se podría hacer con África y una tecnología adecuada. 
Mientras alguien se decide, no está de más decir que la Ley de Extranjería es necesaria para controlar quién viene al país y con qué intenciones. Porque si son personas como nosotros, entre ellos también hay miserables que no tienen inconveniente en aumentar las mafias diversas que corren por aquí. Evidentemente, las iglesias no serán sustituidas por mezquitas, pero la resistencia de la comunidad musulmana a integrarse en la sociedad occidental, sobre todo en lo referente a las mujeres, puede contribuir a la formación de ghettos y a conflictos raciales similares a los padecidos en Estados Unidos, aunque sea a largo plazo.
Aparte de los pocos escrúpulos de los empresarios que contratan mano de obra barata y les hacen aparecer como culpables de “ofrecerse” –no tienen más opciones- por menos, uno de los mayores problemas es esta particular concepción de la mujer que tienen los musulmanes: muchas veces le hacen a una mujer occidental lo que no se atreverían a hacerle a una mujer de las suyas (que se porte bien según sus preceptos, claro). Desgraciadamente, la gran mayoría de violaciones cometidas últimamente están protagonizadas por estos inmigrantes en concreto. De repente, las calles se vuelven lugares aún más peligrosos para las mujeres, mientras la televisión asegura que la culpa la tenemos nosotros, que somos tan y tan ricos, por insolidarios, cuando el anzuelo lo han tirado ellos tentándolos con las falsas promesas de los anuncios, allí en el salón de su casa, haciendo desfilar una opulencia inexistente por la única televisión que tienen.Creo que prefiero empezar por los únicos conceptos con los que sigo estando de acuerdo; que los empresarios son quiénes ofrecen sueldos menores y no creo que haya nadie que se ofrezca por menos, salvo que precisamente se crea esta leyenda urbana tan extendida; muy cierto también que un trabajador mal informado, por desidia propia o ajena, o incluso ambas, no tiene muchas más opciones. Alguna vez sigo pensando en esa utopía absurda en la que el continente africano llega a desarrollarse con sus habitantes explotando sus propios recursos, participando de la economía, sigo sin saber hasta qué punto es posible o imposible, no me he puesto a averiguarlo.

Para lo demás, no hay excusa, se ve que así pensaba yo entonces, durante febrero y marzo de 2001, antes de cualquier once, antes de todo. En este punto se terminan aquellos diarios que escribía, empiezan mis incursiones en internet, mis discusiones en foros, me dan mi primer trabajo serio; tenía ya veintiséis años, quizá con una vida social más solitaria e insatisfactoria que otra cosa, habiéndome conformado con no hablar con casi nadie, pensando que toda la gente y los lugares que podía conocer eran aquellas nuevas ricas insoportables y aquel pueblo en el que había que contentarse con escuchar la misma música en todos los bares.

Hacía ya unos años que escribía en la revista del pueblo, desde muy a finales de los noventa y si bien pareció algo beneficioso en un principio, sospecho que también me perjudicaría bastante frente a personas con las que quizá me habría llevado mejor, dados los cambios que se fueron dando en mi pensamiento político, de forma gradual, por influencias variadas, tanto de mis nuevos amigos de internet -que al principio, pues muy amigos no parecían, esto era así- como de lecturas y experiencias diversas al poder integrarme en una realidad más amplia, aún con bastantes limitaciones.
Considero que debido a mi educación conservadora sobreprotectora casi todo me daba miedo, y por ello me faltaba iniciativa y me faltaban muchas cosas, era bastante reaccionaria. Además, no era consciente de que muchas de aquellas ideas iban contra mí misma, como joven, mujer y trabajadora, por ejemplo. Ahora miro hacia atrás a través de textos como este y me horroriza haber estado tan ciega, haberme dejado limitar y reprimir de ese modo, por conservar un orden, una apariencia agradable: asocio desde siempre este modo de pensar con la derecha, con los ricos, con quiénes no quieren ser molestados ni sacrificar nada de lo que a veces incluso les sobra; y esta manera de pensar se ha extendido mucho más desde entonces, nada de pensamiento oculto, más bien está más al descubierto que nunca y constituye un orgullo para muchos. Y no, tampoco es que tengan que ser ricos en un sentido estricto, muchas veces todo lo contrario, no entiendes qué sacan ellos de ser tan conservadores, tan tajantes y carentes de argumentos y de empatía, llegando a la amenaza, al insulto o al grito, sobre todo si son varios en un mismo lugar, virtual o real. Supongo que el premio será no tener que pensar nada por sí mismos, tenerlo todo fácil, que nada ni nadie les importe más allá de lo suyo y de los suyos y su chalet y su coche y que el señor del cortijo no tenga queja de ellos. O eso es lo que parecen dar a entender.

También pueden hacerlo tratándote con la debida condescendencia si ven que eres rojo o señora, o tratando de que te moderes en tus apreciaciones por supuesto, erróneas y en que seas de izquierdas como ellos piensan que hay que serlo, es decir, ser un estalinista puro o similar; ya no digamos si encima se empeñan en que son de centro cuando en ellos se ve que predominan las actitudes e ideas conservadoras por encima de lo progresista, no veo a qué esconderse así . No descarto que haya auténticos centristas que tengan un sincero deseo de ser más moderados o estén empezando a pensar que algo no les cuadra, pero creo que personas de centro, ciudadanos del mundo y neutros en todas las cuestiones sólo se encontrarían en el Area 51, siempre se tiende más a un lado que a otro y se tiene una identidad, con sus correspondientes grados y matices, y precisamente por haberlo pasado , no descarto que se pueda cambiar con los años, si bien la gente que cada tres meses es de una ideología distinta o por conveniencias, tampoco me gusta y les considero chaqueteros y poco de fiar, claro.

Es verdad que no estamos aquí para salvar el mundo, pero vivimos en sociedad, lo que hagas y pienses tú afecta al otro, aunque no le conozcas; creo que pasando tanto de todo sólo porque algunos tienen la vida resuelta se propicia que la rabia y la impotencia de los menos afortunados –y me temo que tal como se lleva el tema laboral, es sólo suerte, y nada más, en muchos casos- esté creciendo cada día más, por la ambición de unos pocos vivimos cada vez peor, en un sistema perverso que te da unos medios que se saben insuficientes para alcanzar una posición económica que sigue viniendo dada por la familia y el entorno socieconómico de los que procedes, una nula movilidad social que se está intentando instaurar del todo como legítima destruyendo toda oportunidad de que el hijo del trabajador no sea otra cosa que trabajador de sectores muy determinados y si puede ser, de la forma más indigna posible, más tonto y más manejable; poniéndonos además en manos de los que se consideran a sí mismos una suerte de aristocracia económica intocable, y que a diferencia de los que en el pasado se creían poco menos que dioses, saben cómo propiciar y mantener esa posición: a costa de todos los demás.

¿Que hay demasiados pobres? Pues en vez de organizar una guerra y así diezmarlos hasta un número razonable y fácil de manipular, se tiene la pretensión de acabar con la sanidad pública, por poner, con la lógica consecuencia de que el que no tenga dinero para pagarse un seguro se muere antes o después, de cualquier chorrada, si además se ha procurado que su educación haya dejado mucho que desear, ni siquiera va a llegar a pensar que podría quejarse o cambiar su situación uniéndose con otros. Parecerá algo conspiranoico, pero es que si no, a ver para qué sirve; que cuatro se lleven comisiones no me parece suficiente, no compensa todo lo que podría llegar a pasar, y no me creo que no lo vean.

He intentado comprenderles, verles sólo como personas con ideas distintas a las mías, que no todos son iguales y que tienen sus defectos y sus cualidades como todo el mundo, pero de un tiempo a esta parte, creo que las ideas definen mucho a una persona, estar en un desacuerdo tan profundo me parece muy difícil de llevar, o tenéis que ser amigos de hace mucho o es muy difícil que no se acabe en guerra fría o evitando ciertos temas, y así, para mí, no se puede. Saber que a algunos puedo parecerles menos persona por ser mujer o por no ser de su clase social me hace recelar, pienso que en el fondo me desprecian, y no veo por qué habría de ser comprensiva con esa posibilidad, creo que es pedirme demasiado y más cuando a veces sencillamente tengo la certeza absoluta de que es así. No merecen que me esfuerce por ellos.

No es que los que dicen ser de izquierdas me parezcan todos maravillosos, también los hay tontos, interesados, manipuladores o superficiales, también hay radicales absurdos, incluso los hay que son sospechosamente tan misóginos y machistas como un señor de esmoquin con su whisky viendo una cadena megafacha de estas que hay y asintiendo punto por punto, aunque suelen serlo de modo más paternalista que despectivo, y también los hay que han resultado tomarse mucho menos en serio estas ideas que yo misma, que luego he descubierto que era por discutir o por llevar la contraria, que todo eran sofismas. Se podría decir que estas personas tampoco me gustan, quizá hasta me gustan menos porque les suponía una mayor integridad que otros, un materialismo menor.

Y ese es quizá mi pequeño drama personal ideológico, el problema de una conversa como yo, de haber cambiado de ideas; es que sabes que hay personas que nunca se fiarán de ti, siempre pensarán que vas a volver al redil en cualquier momento o que lo eres por asimilación, por borreguismo; no tengo por qué intentar demostrar nada, si me queréis creer bien, y si no, también. Yo sé lo que pienso, y para resumirlo mucho, sé que volver a tener miedo de los demás sería retroceder en una medida que ya no es que no me lo pueda permitir, es que ya no puede darse; pase lo que pase, lo que tenga que ser, será, estoy más que acostumbrada el rechazo y la injusticia, sé cómo conducirme en esas situaciones y no vale cualquier acoso para reducirme. Tengo miedo, por supuesto, pero no de los demás, sino de algunos que yo me sé, más bien, pero me enfrentaré a ello como mejor pueda, aprendiendo, añadiendo, conociendo, pensando, ayudando en lo que pueda.

Salvando mucho las distancias, años luz, a mí no me iba a pasar lo de Günter Grass, aunque no sea tampoco para tanto la cosa.

Y ya para terminar, quería pedir disculpas a todas las personas que ofendiese o hiciese sentir mal con mis ideas anteriores, sé que no se estila, pero yo lo quiero hacer, para todos vosotros, para todos nosotros, incluso para los que no estén de acuerdo.

No hay comentarios: